5 MAYIS 2022 – PERŞEMBE
SALON B
18:00-19:00 Sözlü Bildiri Oturumu-1
Oturum Başkanları: İlker Seçkiner, Erbil Ergenekon
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-001 18:00 18:05 Non-Transitional Cell Cancers of the Bladder Abdullah Bolat
SS-002 18:05 18:10 Transüretral mesane tümörü rezeksiyonunda başarıyı etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi Ayberk İplikçi
SS-003 18:10 18:15 Kasa İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinde BCG İndüksiyon Tedavisi Sonrası Nötrofil Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi Aykut Çolakerol
SS-004 18:15 18:20 COVID-19 pandemisinde primer mesane kanseri: TURMT sonuçları Erkan Ölçücüoğlu
SS-005 18:20 18:25 Prostatın Küçük Hücreli Karsinomu: Nadir Bir Olgu ve Güncel Literatürün Gözden Geçirilmesi Abdullah Gül
SS-006 18:25 18:30 Düşük Riskli Prostat Adenokarsinomlu Hasta Gruplarında Aktif İzlem Güvenli midir? Buğra Aksay
SS-007 18:30 18:35 Robotik radikal prostatektomi ve açık radikal prostatektomi yapılan hastalarda post-operatif vücut imaj algısının değerlendirilmesi Cavit Ceylan
SS-008 18:35 18:40 Robotik Yardımlı Radikal Prostatektomi: İlk 100 Vaka Deneyimimiz Harun Özdemir
SS-009 18:40 18:45 Obezitenin laparoskopik radikal prostatektomi sonuçlarına etkisi Kaan Karamık
SS-010 18:45 18:50 Pandeminin re-tur sonuçlarına etkileri: tek merkez klinik verilerimiz Atınç Tozsin
SS-011 18:50 18:55 Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Laparoskopinin Yeri Kemal Yılmaz
SS-012 18:55 19:00 Laparoskopik Radikal Prostatektomide Cerrahi Sınır Pozitifliğini Predikte Eden Faktörler Melih Yetemen
SALON C
18:00-19:00 Video Bildiri Oturumu-1
Oturum Başkanları: Ömer Yılmaz, Hakan Akdere
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS-01 18:00 18:07 Adım Adım Robot Yardımlı Laparoskopik Retroperitoneal Klempsiz Parsiyel Nefrektomi Şahin Kılıç
VS-02 18:07 18:14 Multiple Böbrek Kitlesi Olan Bir Hastada Klempsiz ve Klempli Robot Yardımlı Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Cerrahileri Şahin Kılıç
VS-03 18:14 18:21 Zorlu böbrek tümörü olgularında robotik parsiyel nefrektomi deneyimimiz Emir Akıncıoğlu
VS-04 18:21 18:28 Atnalı Böbrek Anomalili Hastada Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Namık Kemal Hatipoğlu
VS-06 18:35 18:42 Mükerrer operasyon öyküsü olan hastada laparoskopik parsiyel nefrektomi Bilal Eryıldırım
SALON D
18:00-19:00 Sözlü Bildiri Oturumu-2
Oturum Başkanı: Cem Sönmez, Sahir Kılıç
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-013 18:00 18:05 İkinci basamak devlet hastanesinde RİRC deneyimlerimiz Ahmet Asfuroğlu
SS-014 18:05 18:10 Youtube üzerinden yayınlanan retrograd intrarenal cerrahi videoları eğitim amaçlı kullanılabilir mi? Anıl Erkan
SS-015 18:10 18:15 Retrograd intrarenal cerrahi sonuçlarına lazer çapının etkisi Demirhan Örsan Demir
SS-016 18:15 18:20 Bilateral Duplike Üreter ve Prostatik Üretraya Açılan Sağ Ektopik Üretere Sahip Hastanın Multipl Taşlarının Başarılı Tedavisi Emre Korkmaz
SS-017 18:20 18:25 Taş Olgularında Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonrası 30 gün İçerisinde Tekrar Başvurunun Göstergeleri Mehmet Çağrı Kaçtan
SS-018 18:25 18:30 2cm’den Küçük ve Büyük Böbrek Taşlarının Cerrahi Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Deneyimi Melih Yetemen
SS-019 18:30 18:35 Taş Yoğunluğunun Retrograd İntrarenal Cerrahi ve Lazer Litotripsi Sonuçları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Murat Topcuoğlu
SS-020 18:35 18:40 Yaşlı Hastalarda(65 yaş üstü) 2 cm üzeri Böbrek Taşı Tedavisinde RIRC Başarısı Özcan Kılıç
SS-021 18:40 18:45 Flexible üreterorenoskop modellerinin cerrahi başarı üzerine etkisi: Video vs. Fiber flexible üreterorenoskop Yavuz Tarık Atik
SS-022 18:45 18:50 Retrograde intrarenal cerrahide taşsızlık oranlarını etkileyen faktörler Hakan Yıldız
SS-023 18:50 18:55 Retrograd İntrarenal Cerrahide Semirijid Üreterorenoskopinin Üreteral Giriş Kılfı Yerleştirilmesi Üzerine Etkisi Osman Ermiş
SS-024 18:55 19:00 Retrograd İntrarenal Cerrahide Üreteral Giriş Kılıfı Yerleştirilmesini Etkileyen Faktörler Osman Ermiş
SALON E
18:00-19:00 Sözlü Bildiri Oturumu-3
Oturum Başkanları: Ayhan Verit, Tansu Değirmenci
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-025 18:00 18:05 Proksimal Üreter ve Böbrek Taşlarının, Retrograd İntrarenal Cerrahisinde T.O.H.O Nefrolitometrik Skorlama Sisteminin, Cerrahi Başarı (Taşsızlık) ile ilişkisi Kerem Bursalı
SS-026 18:05 18:10 Proksimal üreter ve Böbrek Taşlarının, Retrograd İntrarenal Cerrahisinde, S.T.O.N.E Nefrolitometrik Skorlama Sisteminin, Cerrahi Başarı (Taşsızlık) ile ilişkisi Hüseyin Cihan Demirel
SS-027 18:10 18:15 Prediction of Infective Complications After Retrograde Intra Renal Surgery Using Machine Learning Algorithms Serdar Karadağ
SS-028 18:15 18:20 Retrograd İntrarenal Taş Cerrahisi Uygulamalarında Spinal Anestezi yeterli midir? Rahmi Aslan
SS-029 18:20 18:25 Ortalama ve Maksimum Üreter Duvar Kalınlığı Üreteroskopi Sonuçları İçin Öngörücü Faktör müdür? Murat Demir
SS-030 18:25 18:30 Retrograd İntrarenal Cerrahi sonrası enfektif komplikasyonlar preoperatif dönemde tahmin edilebilir mi? Kerem Bursalı
SS-031 18:30 18:35 URS/RIRS sonrası uygulanan double J stent süresi ile iş günü kaybı arasında bir ilişki var mı? Mustafa Karaarslan
SS-032 18:35 18:40 Üreteral stentli hastalarda postoperatif ağrı algısı ve analjezik kullanımında hasta eğitim düzeyinin rolü: Retrospektif bir analiz Mustafa Karaarslan
SS-033 18:40 18:45 Üreter taşı hastalarında üreter duvar kalınlığının spontan pasaj ve geç dönem üreteral darlık gelişimi üzerine etkisi Abdullah Gül
SS-034 18:45 18:50 Renal pelvis taşlarında ESWL başarısızlığı sonrası yapılan F-URS zamanlamasının başarı ve komplikasyon oranları üzerine etkisi Mustafa Kaan Akalın
SS-035 18:50 18:55 Proksimal Üreter Taşlarında Ekstrakorporeal Şok Dalgası Litotripsi (ESWL) ve Lazer Üreterolitotripsinin (URS) Karşılaştırılması Fesih Ok
SS-036 18:55 19:00 5mm’den Küçük Distal Üreter Taşlarında Hastaların Medikal Ekpülsif Terapi ve Endoürolojik Girişim Tercihlerini Etkileyen Faktörler Mehmet Çağrı Kaçtan
SALON F
18:00-19:00 Video Bildiri Oturumu-2
Oturum Başkanları: Fazlı Polat, Rahim Horuz
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS-08 18:00 18:07 Laparoskopik Transabdominal Donör Nefrektomi, Bursa Uludağ Üniversitesi Deneyimi Melih Yetemen
VS-10 18:07 18:14 Non-İskemik, Selektif Arter Klemplenmesi İle Yapılan Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımız Cihat Genç
VS-11 18:14 18:21 Sağ Laparoskopik Radikal Nefroüreterektomi Sırasında Renal Ven Yaralanmasına Müdahale Nurullah Hamidi
VS-12 18:21 18:28 İskemisiz laparoskopik sağ parsiyel nefrektomi: Kitle eksizyonu ile eş zamanlı renal onarım tekniği Nurullah Hamidi
VS-70 18:28 18:35 Transplante Böbrekte Oluşan Böbrek Taşının Fleksible Üreterorenoskopi İle Tedavisi Emrecan Gökşin
VS-71 18:35 18:42 KASA İNVAZiV MESANE KANSERi VE BiLATERAL HiDRONEFROZ SEBEBiYLE BİLATERAL NEFROSTOMi iLE TAKiP EDiLEN HASTADA NEFROSTOMi DEĞiŞiMi SIRASINDA BÖBREK PELViSiNDE GÖMÜLÜ KALAN NEFROSTOMİ UÇ PARÇASININ PERKÜTAN YOLLA ÇIKARTILMASI Emrecan Gökşin
 
6 MAYIS 2022 – CUMA
SALON B
17:00-18:00 Sözlü Bildiri Oturumu-4
Oturum Başkanları: Halil Çiftçi, Sakıp Erturhan
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-037 17:00 17:05 Böbrek taşlarında pre op ölçülen Hounsfield birim değeri perkütan nefrolitotomi sonucunu etkiler mi? Hakan Üçok
SS-038 17:05 17:10 Bifid Pelviste Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız Çağdaş Bildirici
SS-039 17:10 17:15 Modifiye Supin Valdivia(MSV) Pozisyonu PCNL Sonuçlarımız: İlk 30 Vaka Sefa Burak Porgalı
SS-040 17:15 17:20 Perkütan nefrolitotomi cerrahisinde Hounsfield unit ölçümü ve diğer faktörlerin rezidü taş kalmasına etkisi Atınç Tozsin
SS-041 17:20 17:25 Parsiyel staghorn taşlarda tek akses ve multiple aksesin etkinlik ve güvenlik açısından karşılaştırılması Fahri Erkan Sadioğlu
SS-042 17:25 17:30 Obez Hastalarda Supin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız Murat Beyatli̇
SS-043 17:30 17:35 İleri Yaş Hastalarda Supin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız Murat Beyatlı
SS-044 17:35 17:40 The evolution of the percutaneous nephrolithotomy: A holistic investigation of global outputs with bibliometric analysis Şahin Kılıç
SS-141 17:40 17:45 Prof.Dr Cemil Taşcıoğlu Üroloji Kliniğinde 5 yıllık RIRS deneyimlerimiz: 358 hastalık analiz Emre Can Polat
SS-046 17:45 17:50 Perkutan Nefrolitotomi’de Ekstravazasyon Sebebiyle Akses Sağlanamayan ve Pelvikalisiyel Sistem Dışında Kalınan Durumlarda Çözüm Alternatifi: ‘’Metilen Mavisi Eşliğinde Retroperitoneoskopi Tekniği’’ Serdar Karadağ
SS-047 17:50 17:55 PerkütanNefrolitotomi Sonrası Oluşan Renal Arter Psödoanevrizmanın Tedavisinde Selektif Mikrokateter Koil Embolizasyonu Ferhat Çoban
SS-048 17:55 18:00 Perkütan nefrolitotomi sonrası erken dönemde gelişen psödoanevrizma ve geç dönemde gelişen arteriovenöz fistül Salih Bütün
18:00-19:00 Sözlü Bildiri Oturumu-7
Oturum Başkanları: Soner Güney, Oktay Akça
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-049 18:00 18:05 Böbrek Tümörü Nefron Koruyucu Cerrahide Dördüncü Boyut: Üç Boyutlu Laparaskopik Parsiyel Nefrektomi Kemal Yılmaz
SS-050 18:05 18:10 Soliter Böbrekli Hastalarda Üst Üriner Sistem Kanserinin Yönetimi; Olgu Sunumu Görkem Özenç
SS-051 18:10 18:15 Surgical Treatment of Bilateral Synchronous Renal Tumor With Different Histopathologies and Kidney Cyst: A Case Report Kürşad Dönmez
SS-052 18:15 18:20 Bilateral Dev Renal Angiomyolipoma Bağlı Retroperitoneal Kanamanın Endovasküler Tedavisi Görkem Özenç
SS-053 18:20 18:25 Laparaskopik nefrektomi yapılan 112 hastanın analizi Kazım Ceviz
SS-054 18:25 18:30 Büyük Böbrek Kitlelerinde Laparoskopik Nefrektomi Deneyimlerimiz Oğuzhan Ceylan
SS-055 18:30 18:35 Komplike renal kitlede robotik parsiyel nefrektomi Murat Şambel
SS-056 18:35 18:40 Renal kitle biyopsi sonuçlarının öngörülmesinde serum C Reaktif Protein ve Nötrofil-Lenfosit oranının önemi Aykut Çolakerol
SS-057 18:40 18:45 An Extremely Rare Case of Hematuria: Kidney Rhabdomyosarcoma In Elderly Woman Kürşad Dönmez
SS-058 18:45 18:50 Laparoskopik Nefrektomi Serimiz: İlk 7 Yıl Oğuzhan Ceylan
SS-059 18:50 18:55 Diagnostic Performance of Computed Tomography in the Differentiation of Oncocytoma and renal cell carcinoma in Small Renal Mases Halil Çağatay Mert
SS-060 18:55 19:00 Pandeminin böbrek tümörü endoürolojik cerrahisinde etkileri: Klinik sonuçlarımız Atınç Tozsin
SALON C
17:00-18:00 Video Bildiri Oturumu-3
Oturum Başkanları: Hasan Rıza Aydın, Atilla Semerciöz
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS-13 17:00 17:07 Dev Hidronefrotik Böbrekte Laparoskopik Nefrektomi Fatih Bıçaklıoğlu
VS-14 17:07 17:14 Lomber böbrekte laparoskopik transperitoneal non-iskemik parsiyel nefrektomi Atınç Tozsin
VS-15 17:14 17:20 Sol Üreteroplevik Bileşke Darlığına Laparoskopik Pyeloplasti Yunus Yaz
VS-16 17:21 17:26 Laparoskopik Transperitoneal Sol Adrenalektomi: Adım Adım Cerrahi Teknik Alper Kerem Aksoy
VS-17 17:28 17:32 Retroperitoneal kalsifiye kitlenin laparoskopik eksizyonu Görkem Özenç
VS-18 17:35 17:38 Feokromasitomalı Olguda Robot Yardımlı Laparoskopik Transperitoneal Sol Adrenalektomi Murat Şambel
VS-19 17:42 17:44 Retroperitoneal Paraganglioma: Nadir Bir Olgu Mehmet Erhan Aydın
18:00-19:00 Video Bildiri Oturumu-5
Oturum Başkanları: İlhan Geçit, Ufuk Öztürk
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS-26 18:00 18:07 iatrojenik üreter yaralanmasında laparoskopik üreteroneosistostomi Ferhat Yakup Suçeken
VS-27 18:07 18:14 Utilization of single-use flexible ureterorenoscope for ex-vivo stone extraction in living kidney donors Murat Can Kiremit
VS-28 18:14 18:21 Üreter tümörünün minimal invaziv (lazer ile ablasyon) tedavisi Nurullah Hamidi
VS-29 18:21 18:28 Dublike üreter yaralanması sonrası gelişen üreterovaginal fistüle yaklaşım Safa Akyol
VS-30 18:28 18:35 Fleksibl Sistoskop Yardımlı Laparoskopik Üreterolitotomi Fahrettin Şamil Uysal
VS-31 18:35 18:42 Endoürolojik Yöntemlerin Başarısız Olduğu Sağ üreter Alt Uç Darlığının Tedavisinde 3D Laparoskopik Psoas Hitch+Lich Gregoir Usulü Üreteroneosistostomi Bakytbek Usenbekovich Kozubaev
SALON D
17:00-18:00 Sözlü Bildiri Oturumu-5
Oturum Başkanları: Fatih Oğuz, Bekir Süha Parlaktaş
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-061 17:00 17:05 Did the COVID-19 pandemic affect percutaneous nephrolithotomy outcomes? Yusuf Elçiçek
SS-062 17:05 17:10 SARS-COV-2 Pandemisinin Böbrek Taşı Olan Hastaların Başvuru Özellikleri Ve Operasyon Sonuçları Üzerine Etkisi Hakan Yıldız
SS-063 17:10 17:15 Sars-Cov-2 pandemisinin üreter taşı olan hastaların başvuru özellikleri ve operasyon sonuçları üzerine etkisi Hakan Yıldız
SS-065 17:20 17:25 Covid-19 Yoğun Bakımda Üretral Katater Takılmasındaki Zorluklar Mehmet Erhan Aydın
SS-066 17:25 17:30 Üriner Sistem Taş Hastalığı Minimal İnvaziv Tedavi Yöntemlerinin Son 10 Yıldaki ve COVID-19 Dönemindeki Google Trends Analizi Serdar Madendere
SS-067 17:30 17:35 10-20 mm Boyutundaki Böbrek Taşlarında Mini Perkütan Nefrolitotomi (M-PNL) İle Fleksibl Retrograd Intrarenal Cerrahi’nin (F-RIRS) Etkinliğinin Karşılaştırılması Fesih Ok
SS-068 17:35 17:40 10-20 mm Alt Pol Böbrek Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahiye Karşı Mini Perkütan Nefrolitotomi: Eğilim Skoru Eşleştirmeli Bir Analiz Hakan Anıl
SS-069 17:40 17:45 15-20 mm boyutlarındaki böbrek taşlarında retrograd intrarenal cerrahi ve pekütan nefrolitotomi operasyonlarının etkinlik ve güvenilirlik açısından karşılaştırması Fahri Erkan Sadioğlu
SS-070 17:45 17:50 RIRC vs PNL; ≥2 cm böbrek taşlarında, taşlar yerinden oynuyor mu? Oğuzhan Akpınar 
SS-071 17:50 17:55 Komplet Staghorn Böbrek Taşlarının Tedavisinde Standart Perkütan Nefrolitotomi Yerine Endoskopik Kombine İntrarenal Cerrahiyi Tercih edebilir miyiz? Şerafettin Kaymak
SS-072 17:55 18:00 Ecırs(endoscopic combined ıntrarenal surgery) deneyimlerimiz Hakan Üçok
18:00-19:00 Sözlü Bildiri Oturumu-8
Oturum Başkanları: Muzaffer Eroğlu, Fatih Yalçınkaya
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-073 18:00 18:05 A Rare Tumor of the Adrenal Gland: Adrenocortical Oncocytoma. A Case Report Mertcan Dama
SS-074 18:05 18:10 Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi’de Öğrenme Eğrisi Khatai Gurbanlı
SS-075 18:10 18:15 Tek merkez açık/laparoskopik adrenalektomi deneyimlerimiz Atınç Tozsin
SS-076 18:15 18:20 Laparoskopik adrenalektomide ürolog mu genel cerrah mı ? Kemal Ulusoy
SS-077 18:20 18:25 Ürolojik laparoskopik cerrahi deneyimimiz: 102 olgu ile neler öğrendik? Ahmet Emre Yıldız
SS-078 18:25 18:30 Tek merkez açık/laparaskopik pyeloplasti deneyimlerimiz Atınç Tozsin
SS-079 18:30 18:35 Lokal İleri Evre Üst Sistem Ürotelyal Karsinomu Tedavisinde Laparoskopik Radikal Nefroüreterektomi Yaklaşımı Sağkalımı Etkiliyor mu? Mehmet Çağlar Çakıcı
SS-080 18:35 18:40 Prostat biyopsisi sonrası saptanan prostat kanserinde kan hücre oranlarının prognostik önemi Ali Kaan Yıldız
SS-081 18:40 18:45 Thulium lazer prostat enükleasyonu sırasında yaşanan komplikasyonlar ve yönetimi: ilk 100 vaka deneyimi Tahsin Batuhan Aydoğan
SS-082 18:45 18:50 TUR-P ve Açık Prostatektominin 80-150 ml Arasındaki Prostat Volümlerinde Karşılaştırılması Yozgat Bozok Üniversitesi Deneyimimiz Emin Gürtan
SS-083 18:50 18:55 Erken Dönem TRUS Prostat Biyopsi Sonrası HOLEP Deneyimlerimiz Mehmet Akif Diri
SS-084 18:55 19:00 İdiopatik Üretra Darlığında Nüksü Öngörmede İnflamatuar Belirteçlerin Klinik Önemi Kazım Ceviz
SALON E
17:00-18:00 Sözlü Bildiri Oturumu-6
Oturum Başkanları: Turgut Yapanoğlu, Gökhan Gökçe
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-085 17:00 17:05 65 yaşından büyük hastalar için ESWL tedavisi güvenli midir? Emre Korkmaz
SS-086 17:05 17:10 Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi (ESWL) Sonrası Taşsızlığı Ve Komplikasyon Gelişimini Etkileyen Faktörler – Tek Merkez Deneyimlerimiz Atınç Tozsin
SS-087 17:10 17:15 Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ESWL Başarısının Değerlendirilmesi (bir uzmanın 4 yıllık deneyimi) Fatih Bıçaklıoğlu
SS-088 17:15 17:20 Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi başarısını öngörmede cilt-taş mesafesi yanında cilt ve cilt altı doku kalınlık ve yoğunluklarının da etkisi olabilir mi? Bilal Eryıldırım
SS-089 17:20 17:25 Pelvik böbrek hastalarında Laparoskopik Piyelolitotomi mini vaka serimiz Feyzi Arda Atar
SS-090 17:25 17:30 Üreterorenoskopi Sırasında Üreter Perforasyonunun Endoürolojik Yönetimi (Literatür Eşliğinde Olgu Sunumu) Ferhat Çoban
SS-091 17:30 17:35 Jinekolojik Operasyon Sırasında Gelişen Üreter Yaralanmalarında Endoürolojinin Yeri Sait Sever
SS-092 17:35 17:40 Direkt üriner sistem grafisi hala çok değerli: üreter yaralanması tanısı koymak mümkün. Ahmet Emre Yıldız
SS-093 17:40 17:45 Üreteral Darlıkların Minimal İnvaziv Tedavisinde Kendiliğinden Genişleyebilen (Allium) Üreteral Stentlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Bakytbek Kozubaev
SS-094 17:45 17:50 Ateşli silah yaralanmasına bağlı üreter hasarında kontrastlı bilgisayarlı tomografi ve double J stentin rolü: olgu sunumu Çağdaş Bildirici
SS-095 17:50 17:55 Büyük ve impakte üreter taşı olan geriatrik hasta grubunda laparoskopik üreterolitotomi operasyonun etkinliği ve güvenliği: Tek merkez 10 yıllık deneyim Kadir Karkin
SS-096 17:55 18:00 MET ile Distal Üreter Taşlarını Düşüren Hastalarda Biyokimyasal Enflamasyon Faktörlerinin Değerlendirilmesi Mehmet Erhan Aydın
18:00-19:00 Sözlü Bildiri Oturumu-9
Oturum Başkanları: Özcan Kılıç, Mustafa Kemal Atilla
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-097 18:00 18:05 Covid 19 Pandemisi Cerrahi Klinikleri Nasıl Etkiledi? Gökçe Dündar
SS-098 18:05 18:10 Covid 19 Pandemisinin Büyük Bir Hastanenin Üroloji Kliniğine Etkileri Gökçe Dündar
SS-099 18:10 18:15 Transüretral rezeksiyon yapılan hastalarda preoperartif üretra dilatasyonu üretra darlığını önlermi? Ferhat Yakup Suçeken
SS-100 18:15 18:20 Obstrüktif Piyelonefritli Hastalarda Perkütan Nefrostomi ve Üreteral DJ Stentinin Karşılaştırılması; Tek merkez deneyimi Bülent Katı
SS-101 18:20 18:25 Complete ureteral occlusion with Coils and n-cyanoacrylate glue for ureteral fistulae after radical cystectomy Yavuz Karaca
SS-102 18:25 18:30 Jinekolojik maligniteli hastalarda çift dj stent replasmanı ile üreterin malign invazyonuna bağlı hidronefroz tedavisi Mustafa Ozan Horsanali
SS-103 18:30 18:35 Renal parenchymal damage and persistent hematuria after D-J insertion in a case with nutcracker syndrome Muhammed Cihan Temel
SS-104 18:35 18:40 Üroloji pratiğinde acil perkütan nefrostominin yeri; tek merkez deneyimi İbrahim Halil Albayrak
SS-105 18:40 18:45 Taşlı Böbrekte Düşme Sonrası Meydana Gelen Makroskopik Hematüri ve Yönetimi: Olgu Sunumu Rifat Burak Ergül
SS-106 18:45 18:50 Transvajinal Tape Komplikasyonu Mesane Taşı Emre Uzun
SS-107 18:50 18:55 Nadir Bir Komplikasyon; Double-J Stent Spontan Fragmantasyonu Emrah Yakut
SS-108 18:55 19:00 Obstrüktif pyelonefritli hastalarda perkütan nefrostomi ve üreteral DJ stentin karşılaştırılması Hakan Anıl
SALON F
17:00-18:00 Video Bildiri Oturumu-4
Oturum Başkanları: Turgay Akgül, Mehmet Ali Karagöz
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS-20 17:00 17:07 Endoskopik Parapelvik Kist Eksizyonu Kerem Bursalı
VS-21 17:07 17:14 Laparoskopik Urakal Kist Eksizyonu Şahin Kılıç
VS-22 17:14 17:20 Alt pol aberran arteri bulunan renal pelvis ve alt pol taşları olan hastada laparoskopik pyelolitotomi ve laparoskopi ve fleksibl üreterorenoskopi yardımlı PCNL Murat Keske
VS-23 17:21 17:26 Üreteropelvik bileşke darlığına alt kaliks taşının eşlik ettiği hastada Laparoskopik Piyeloplasti ve eş zamanlı Fleksibl Renoskopi: Olgu Sunumu Hüseyin Cihan Demirel
VS-24 17:28 17:32 Rotasyon anomalisi olan pelvik yerleşimli böbreğe sahip hastada Laparoskopik Piyelolitotomi Murat Keşke
VS-25 17:35 17:38 Laparoskopik Cerrahide Visiport Torakar Girişte Vena Kava Hasarı Ve Yönetimi Muhammed Emin Polat
18:00-19:00 Video Bildiri Oturumu-6
Oturum Başkanları: Ziya Akbulut, İrfan Orhan
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS-32 18:00 18:07 Robotik Radikal Sistoprostatektomi, Bilateral Genişletilmiş Pelvik Lenfadenektomi ve İntrakorporeal Ortotopik Y Neoblader: Adım Adım Cerrahi Teknik Alper Kerem Aksoy
VS-33 18:07 18:14 Laparoskopik Radikal Sistektomi ve Genişletilmiş Lenf Nodu Diseksiyonu Ferhat Yakup Suçeken
VS-34 18:14 18:21 MORBİD OBEZ HASTADA İNVAZİV MESANE KANSERİ NEDENİYLE UYGULANAN ROBOT YARDIMLI RADİKAL SİSTOPROSTATEKTOMİ, BİLATERAL PELVİK LENF NODU DİSEKSİYONU ve İLEAL Y TİP YAPAY MESANE Furkan Şendoğan
VS-35 18:21 18:28 Açık radikal sistektomi ile eş zamanlı RIRS Safa Akyol
VS-36 18:28 18:35 Nadir bir olgu sunumu: Çekoüreterosel Şahin Kılıç
VS-37 18:35 18:42 Holmiyum lazer ile en-blok mesane tümörü rezeksiyonu Murat Zor
 
7 MAYIS 2022 – CUMARTESİ
SALON B
07:45-08:45 Sözlü Bildiri Oturumu-10
Oturum Başkanları: Yusuf Özlülerden
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-109 07:45 07:50 Ultrasonografi ile Mesane Volümünün Doğru Hesaplanmasında İdrar Hacminin ve Vücut Kitle İndex’inin Etkisi Var mı? Mecit Çelik
SS-110 07:50 07:55 Ekstrofi Vezika Nedenli Mitrofanoff ve Mesane Augmentasyonu Yapılan Hastada Endoskopik Perkütan Sistolitotripsi Hüseyin Bıçakçıoğlu
SS-111 07:55 08:00 Travmatik Ürolojik Acillerde Böbreğe Ciddi Bir Tehdit Ve Nadir Bir Patoloji: Renal İnfarkt Sait Sever
SS-112 08:00 08:05 RIRC Sonrası Alfuzosin ve Bitkisel Ajan ‘’Tutukon’’ Verilen Hastalarda Taşsızlık Oranlarının Karşılaştırılması Özcan Sevim
SS-113 08:05 08:10 Transrektal ultrasonografi eşliğinde 12 kor prostat biyopsisi sonrası komplikasyon oranımız Adem Tunctekin
SS-114 08:10 08:15 Trigliserit-glukoz indeksi böbrek taşları için öngördürücü bir belirteç olabilir mi? Deniz Gül
SS-115 08:15 08:20 Üreteral obstrüksiyonu olan ancak küratif cerrahi yapılamayan hastalarda yıllık double-j stent deneyimlerimiz Ozgur Ari̇kan
SS-116 08:20 08:25 Sistin Taşları ve Kronik Böbrek Hastalığı Rifat Burak Ergül
SS-117 08:25 08:30 Sistin Taşları ve Tedaviye Uyum Rifat Burak Ergül
SS-118 08:30 08:35 Mesane tümöründe reTUR etkinliğini araştıran retrospektif gözlemsel bir analiz Enes Değirmenci
SS-119 08:35 08:40 Benign Prostat Obtrüksiyonu Olan Hastaların Endoskopik Cerrahi Modalitelerinden Sonra Medikal Tedavi İhtiyacı Açısından Değerlendirilmesi Mücahit Baltik
SS-120 08:40 08:45 Retrograd İntrarenal Cerrahide Taş Boyutu ve Postoperatif Komplikasyon Görülme Oranları Arasında İlişki Var Mı? Özlem Başgut
17:00-18:00 Sözlü Bildiri Oturumu-11 (ONLINE)
Oturum Başkanları: Yusuf Özlülerden
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-121 17:00 17:05 Double-j-stent çekilmesi sonrasında renal pelvis ve üreterde hematom; basit bir girişim ciddi komplikasyon Mehmet Şirin Ertek
SS-122 17:05 17:10 T.O.H.O. skorlama sistemi fileksibl üreteroskopik litotripsi başarısını tahmin edebilir mi? Reha Ordulu
SS-123 17:10 17:15 Radikal prostatektomi yapılan aktif izlem adayı hastaların patoloji sonuçlarının incelenmesi Ali Yıldız
SS-124 17:15 17:20 Sepsise neden olan Amfizematöz Sistit Reha Ordulu
SS-125 17:20 17:25 Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsisi Sırasında Kişiselleştirilmiş Müziğin Anksiyete ve Ağrı Kontrolü Üzerine Etkisi Var mıdır?: Tek Kör Prospektif Çalışma Aykut Demirci
SS-126 17:25 17:30 BPH Nedeniyle Eş Zamanlı Olarak TUR-P ve Mesane Biyopsisi Alınan Hastaların Histopatolojik Değerlendirme Sonuçları: Çok Merkezli Çalışma Özgür Deyirmenci
SS-127 17:30 17:35 Rekürren İdrar Yolu Enfeksiyonu Bulunan Kadınlarda Sistoskopi, Ürodinami ve Labaratuar Bulguları Cihat Özcan
SS-128 17:35 17:40 HoLEP: Tek Merkez Tek Cerrah Deneyimlerimiz Ramazan İnan
SS-129 17:40 17:45 Kronik İdrar Retansiyonu ile Birlikte Olan Mesane Divertikülünün İliak Vene Basısı Sonrası Oluşan Alt Ekstremite Ödemi Miraç Ataman
SS-130 17:45 17:50 MALİGNİTE POTANSİYELİ BELİRSİZ ADRENOKORTİKAL ONKOSİTİK NEOPLAZi Miraç Ataman
SS-131 17:50 17:55 Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Rezüdü Taş ve DJ Stent Varlığının Postop Ağrı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi Burak Yılmaz
SS-132 17:55 18:00 Üretral Sondası Çıkarılamayan Hastalardaki Deneyimlerimiz Burak Yılmaz
SALON C
07:45-08:30 Video Bildiri Oturumu-7
Oturum Başkanları: Sinan Çelen
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS-38 07:45 07:52 İlk Laparoskopik Ekstraperitoneal Basit Prostatektomi Deneyimim ve Karşılaştığım Sorunlar Fatih Bıçaklıoğlu
VS-39 07:52 07:59 Laparoskopik Radikal Prostatektomide ”high anterior release” Tekniği ile Retrograd Sinir Koruma Fatih Bıçaklıoğlu
VS-40 07:59 08:06 Modifiye Sinir Koruyucu Robotik Radikal Prostatektomi Cerrahi Teknik: Apikal Diseksiyon ve Bilateral Lateral Prostatik Fasya Korunma Eyüp Veli Küçük
VS-41 08:06 08:13 Endopelvik fasya koruyucu robotik radikal prostatektomi Bahri Gök
VS-43 08:20 08:27 Benign Prostat Hiperplazi Tedavisinde Laparoskopik Adenomektomi Sonuçlarımız Hüseyin Cihan Demirel
VS-78 08:27 08:34 Renal Anjiomyolipomu Olan Hastada Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi: Olgu sunumu Oğuzhan Akpınar
17:00-18:00 Sözlü Bildiri Oturumu-12 (ONLINE)
Oturum Başkanları:  Sinan Çelen
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS-133 17:00 17:05 Supine-Prone Perkütan Nefrolitotomi Pozisyonlarının Operasyon, Derlenme ve Endotrakeal Tüp Çekilme Sürelerine Etkileri Burak Yılmaz
SS-134 17:05 17:10 COVID-19 Hastalarında Piyüri ve Sağkalım Korelasyonu Yunus Kayalı
SS-135 17:10 17:15 COVID-19 Pandemi döneminde benign prostat hiperplazisi hastaları için YouTube videoları güvenilir bir bilgi kaynağı mı? Ufuk Çağlar
SS-136 17:15 17:20 MR-Füzyon Biyopsi Yapılan PI-RADS 5 Lezyon Boyutları ile Klinik Anlamlı Prostat Kanseri Saptanma Oranları Arasındaki ilişki Ufuk Çağlar
SS-137 17:20 17:25 3 cm den küçük böbrek alt pol taşlarına yönelik Mini Perkütan Nefrolitotomi operasyonu yapılan hastalarımızın sonuçları Kadir Körpe
SS-138 17:25 17:30 Bulbar Üretral Striktürlerde Alium Bulber Üretral Stent Kullanımı ve Güncel Uzun Dönem Takibi Serdar Baykal
SS-139 17:30 17:35 Supin Pozisyonda Perkütan Nefrolitotomi Yapılan Hastalarda Genel Anestezi ile Spinal Anestezinin Kıyaslanması Faruk Keskin
SS-140 17:35 17:40 Assessing critical temperature dose areas in the kidney by magnetic resonance imaging thermometry in an ex vivo Holmium:YAG laser lithotripsy model Mehmet Yilmaz
SS-142 17:45 17:50 Bitişik, Kross, Pelvik, Ektopik Taşlı Böbreği Olan Olguda Retrograt İntrarenal Cerrahi Ünsal Baş
SS-045 17:50 17:55 Reasons and risk factors for delayed discharge after day-surgery percutaneous nephrolithotomy Mehmet Ali Karagöz
SS-064 17:55 18:00 Urinary stone disease problems encountered by urologists during the Covid-19 era Mehmet Ali Karagöz
SALON D
07:45-08:30 Video Bildiri Oturumu-8
Oturum Başkanları: Cihan Demirel
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS-44 07:45 07:52 Fotoselektif vaporizasyon (Greenlight PVP) yapılan hastada Holmium lazer ile prostat enükleasyonu (HoLEP) Ahmet Güzel
VS-45 07:52 07:59 BPH tedavisinde HoLEP tekniğimiz: Minimal enerji kullanımı ile erken apikal serbestleme ve bilober enükleasyon Emir Akıncıoğlu
VS-46 07:59 08:06 BPH tedavisinde yeni çağ: REZUM (Su buharı termal terapisi), Türkiye’deki ilk olgu ve sonuçları Emir Akıncıoğlu
VS-47 08:06 08:13 BPH Tedavisinde Endoürolojik Tedavi Yöntemi BipolEP: Trilober Teknik Abdurrahim İmamoğlu
VS-48 08:13 08:20 Büyük Hacimli BPH Tedavisinde BipolEP Tekniği ve Zorlukları Görkem Özenç
VS-49 08:20 08:27 Endoscopic Holmium Laser Harvesting of Bladder Mucosal Graft for Female Urethroplasty Sercan Yılmaz
17:00-18:00 Video Bildiri Oturumu-11 (ONLINE)
Oturum Başkanları: Cihan Demirel
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS-66 17:00 17:07 Robotik Radikal Nefrektomi ve Eş Zamanlı Paraaortik Lenf Nodu Eksizyonu Kamil Gökhan Şeker
VS-67 17:07 17:14 Divertikül İçi Tümör Olgusunda Robot Yardımlı Laparoskopik Parsiyel Sistektomi Kamil Gökhan Şeker
VS-68 17:14 17:21 Robotic Surgical Treatment for Bilateral Ureteral Obstruction by Deep İnfiltrating Endometriosis Kamil Gökhan Şeker
VS-69 17:21 17:28 Mesane Kanserinde Thulium Fiber Lazer ile En Blok Rezeksiyon Kamil Gökhan Şeker
VS-05 17:28 17:35 Laparoskopik Sol Radikal Nefrektomi + Sol Paraaortik Lenf Nodu Diseksiyonu Hasan Güngör
VS-07 17:35 17:42 Büyük Boyutlu Anjiyomyolipoma Laparoskopik Sol Parsiyel Nefrektomi Ahmet Yıldız
VS-09 17:42 17:49 4K Görüntüleme Sistemi ile büyük böbrek kitlesine laparoskopik parsiyel nefrektomi Hasan Güngör
SALON E
07:45-08:30 Video Bildiri Oturumu-9
Oturum Başkanları: Bülent Katı
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS-50 07:45 07:52 Böbrek Taşı Olan Pediatrik Hastada Mini Pcnl Uygulanması Yunus Yaz
VS-51 07:52 07:59 At Nalı Böbrek Tanılı Hastada Retrograd İntrarenal Cerrahi (rırc) ile Böbrek Taşı Kırılması Alper Şimşek
VS-52 07:59 08:06 Geçirilmiş Böbrek Taşı Cerrahisi Sonrası Uzun Süredir Kalan Taşlaşmış Stentin Perkütan Yolla Alınması İlker Gökçedağ
VS-53 08:06 08:13 Unutulmuş 12 Yıllık Enkruste DJ Stent ve Endoskopik Olarak Çıkarılması Abdurrahim İmamoğlu
VS-54 08:13 08:20 Transplantasyon yapılmış böbrekte akut böbrek hasarına yol açan proksimal üreter taşının tedavisi Kayhan Tarım
VS-55 08:20 08:27 Retrokaval üreter ve eşlik eden üreter-böbrek taşlarının minimal invaziv tedavisi Ahmet Furkan Sarıkaya
VS-56 08:27 08:34 COVİD-19 Pandemisine Bağlı DJ Değişimi Gecikmesi Sonucu Meydana Gelen İleal Loopta Devasal Taş ve Lokal Anestezi Altında Endoskopik Girişim: Olgu Sunumu Rifat Burak Ergül
17:00-18:00 Video Bildiri Oturumu-12 (ONLINE)
Oturum Başkanları: Bülent Katı
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS-72 17:00 17:07 Vezikoüreteral reflü tedavisinde laparoskopik Lich Gregor tekniği: Olgu sunumu Emrah Kızılay
VS-73 17:07 17:14 Kronik böbrek yetmezliği olan renal transplantasyon adayı çocuk hastaya eş zamanlı bilateral laparoskopik nefroüreterektomi: Olgu sunumu Emrah Kızılay
VS-74 17:14 17:21 A new modification for transurethral prostatic resection technique (from visible to invisible) Emrah Kızılay
VS-75 17:21 17:28 Thulium fiber laser litotripsi ve prostat enükleasyon cerrahisindeki etkinliği ile geleceğin lazeri olabilir mi? Uygar Miçoogullari
VS-76 17:28 17:35 Multiple Endoclip Retraction Technique (M.E.R.T) ile Burch Kolposüspansiyon Mehmet Uslu
VS-77 17:35 17:42 Sol Böbrekte T2b Tümörde Laparoskopik Radikal Nefrektomi Ercüment Keskin
VS-42 17:42 17:49 Laparoskopik Radikal Prostatektomi Esnasında İatrojenik Üretra Travması ve Yönetimi Hasan Güngör
VS-64 17:49 17:56 Doğal Orifisden Endoskopik Vezikovajinal Fistül Onarımı: Transüretral Yaklaşım Abdullah Demirtaş
VS-65 17:56 18:03 Başarısız Üreterorenoskopi Sonrası İmpakte Üreter Taşına Laparoskopik Üreterolitotomi Bedreddin Kalyenci
SALON F
07:45-08:30 Video Bildiri Oturumu-10
Oturum Başkanları: Kadir Ömür Günseren
Bildiri No Sunum Saat Bağlanğıç Sunum Saat Bitiş Bildiri Başlığı Sunan Yazar
VS-57 07:45 07:52 Mikro-endoskopik kombine intrarenal cerrahide adım-adım cerrahi teknik Hüseyin Biçer
VS-58 07:52 07:59 Laparoskopik Retroperitoneal Pyelolitotomi Bilal Eryıldırım
VS-59 07:59 08:06 TUR-Prostatik Apse Drenajı Kerem Bursalı
VS-60 08:06 08:13 Prostat Utrikül Kistinin Transüretral Rezeksiyonu Ömer Erdoğan
VS-61 08:13 08:20 Erişkin hastada laparoskopik intraabdominal orşiektomi ve indirekt inguinal herni onarımı Kerem Bursalı
VS-62 08:20 08:27 Paraaortik Lenf Nodu Metastazı Olan Hastada Laparoskopik Radikal Nefrektomi ve Lenf Nodu Diseksiyonu Kerem Bursalı
VS-63 08:27 08:34 Apikal Prolapsus ve Rektosel Olgusunda Laparoskopik Sakrokolpopeksi ve Posterior Onarım Operasyonu: Olgu Sunumu Ahmet Tahra