1 Nisan 2021, Perşembe
10:30-11:45 Sözlü Bildiri Oturumu – 1
TAŞ HASTALIKLARI-ESWL BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Ali Ayyıldız, Kerem Taken
 
SS-001 Üst Üreter Taşlarında Semirijid Üreterorenoskopi ve ESWL ‘nin Etkinliğinin Karşılaştırılması Hasan Turgut
SS-002 Comparison of ESWL and RIRS results in 2 cm renal pelvis and lower pole stones in preschool children Ali Çift
SS-003 Üst Üreter Taşlarında Semirijid Üreterorenoskopi ile Ekstracorporal Şok Dalga Litotripsisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması Serhan Çimen
SS-004 Comparison of the Success of SWL and Endoscopic Lithotripsy Techniques in Proximal Ureteral Stone Treatment Sezgin Okçelik
SS-005 ESWL tedavisi sonrası subjektif ağrı skalasının değerlendirilmesi Uygar Miçooğulları
SS-006 ESWL uygulanan renal pelvis taşlarında taş caddesi oluşumunu etkileyen faktörler Cengiz Çanakcı
SS-007 Üst üriner sistem taşları olan ve ESWL ile tedavi edilen hastalarda taşsızlık ihtimalini ön gördüren faktörler Mustafa Kaan Akalın
SS-008 Böbrek ve Üst Üreter Taşlarında Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi (ESWL) Tedavisi Sonrası Hastaların Tekrar Başvuru Nedenleri Ve Sonuçları Serhan Çimen
SS-009 Taş ve Cilt Arasındaki Dokuların ESWL Başarısına Etkisi Serhan Çimen
SS-010 Eswl ve rüc başarısız olgularda antegrad urs deneyimlerimiz Burak Karabacakoğlu
SS-011 Pediatrik Ürolitiyazis Tedavisinde Beden Dışı Şok Dalga Litotripsi (ESWL) Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyimi İbrahim Halil Albayrak
SS-012 Complementary Ureterorenoscopy After Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (eSWL) in Proximal Ureteral Stones: Success and Complications Mehmet Karadayı
SS-013 Subkalküler Üreter Dansitesi, Proksimal Üreter Taşlarında ESWL Başarısını Öngörebilir. Filip Paslanmaz
12:30-14:00 Sözlü Bildiri Oturumu – 2
TAŞ HASTALIKLARI-RIRS BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Bilal Eryıldırım, Ayhan Dalkılınç
 
SS-014 Böbrek taşı nedeniyle fleksibl üreterorenoskopi uygulanan hastalarda hidronefrozun taşsızlığa etkisi Batuhan Ergani
SS-015 Retrograd İntrarenal Cerrahide Üreteral Giriş Kılıfı Kullanımının Böbrek Hasarına Etkisi Emrah Küçük
SS-016 KBY hastalarında Retrograd intrarenal cerrahin etkinliği Kasım Ertaş
SS-017 Preoperatif Üreteral Stentleme Retrograd İntrarenal Cerrahinin Başarı ve Komplikasyon Oranlarını Etkiliyor Mu? Salih Polat
SS-018 Efficacy and safety of flexible ureterorenoscopy in patients with coronary artery disease Faruk Ozgor
SS-019 RIRS Sonrası Enfektif Komplikasyonlar Öngörülebilir mi? Taner Hacıosmanoğlu
SS-020 Retrograd İntrarenal Cerrahide Taş Lokalizasyonu ve Taş Dansitesinin Taş Kırma Süresine Etkisi Yusuf Özlülerden
SS-021 RIRS Sonrası Uzamış Hastanede Kalış Süresi Hüseyin Cihan Demirel
SS-022 2 cm üzeri böbrek taşlarının tedavisinde RIRC başarısı: Tek merkez sonuçları Salih Polat
SS-023 Retrograd intrarenal cerrahi başarısının hasta yaşı ile olan ilişkisi Numan Yıkılmaz
SS-024 Retrograd İntrarenal Cerrahide Akses Kılıf Kullanımının Başarı Oranına Etkisi İlker Artuk
SS-025 Stone-free results of patients who underwent RIRS for lower renal calyceal stones Mustafa Soytaş
SS-026 Renal Pelvis Taşlarında Semi-Rigid ve Flexible URS Sonuçlarının Karşılaştırılması İlker Artuk
SS-027 Böbrek ve Üst Üreter Taşlarında Fleksible Üreterorenoskopi Sonrası Hastaların Yeniden Başvuru ve Yatış Nedenlerinin Analizi Muammer Bozkurt
SS-028 Retrograd İntrarenal Taş Cerrahisi Öncesi Postoperatif Sepsis Tahmin Edilebilir Mi? Mehmet Öztürk
SS-029 Flexible üreterorenoskopide farklı antibiyotik profilaksi rejimlerinin cerrahi sonrası üriner enfeksiyon oranlarının karşılaştırılması Mehmet Salih Boğa
SS-030 Proksimal Üreter Taşlarının Üreterorenoskopik Tedavisinde Başarıya Etki Eden Faktörlerin Araştırılması Tuncer Bahçeci
14:10-15:20 Sözlü Bildiri Oturumu – 3
TAŞ HASTALIKLARI-PCNL BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Fatih Oğuz, Haluk Şen
 
SS-031 Prone versus The Barts ‘flank-free’ modified supine percutaneous nephrolithotomy: A matched pair analysis Uygar Miçooğulları
SS-032 PNL Sonrası Acil Servise Başvuru ve Servise Yatış Açısından Prognostik Faktörler Murat Demir
SS-033 Kronik antikoagülan tedavinin perkütan nefrolitotomi sonuçları üzerine etkisi Ekrem Akdeniz
SS-034 Tüpsüz ve Standart Perkütan Nefrolitotominin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması Arslan Fatih Velibeyoğlu
SS-035 The Effect of Body Mass İndex on Percutaneous Nephrolithotomy Outcomes Onur Erdemoğlu
SS-036 Mini-PNL uygulanan erişkin hastalarda tedavi başarısı ve komplikasyonların değerlendirilmesi Adem Tuncekin
SS-037 Staghorn Böbrek Taşlarında Giriş Yeri Seçiminin Perkutan Nefrolitotomi Sonuçları Üzerine Etkisi Gürkan Cesur
SS-038 Perkütan nefrostomi yöntemlerinden Seldinger mi? Trokar mı? Fatma Durmaz
SS-039 Perkütan Nefrolitotomi’ de Önemli Komplikasyon: Kanama Mehmet Yiğit Yalçın
SS-040 Independent Risk Factors Affecting Hemorrhage in Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL): A Retrospective Study Huseyin Kocan
SS-041 Pediatrik yaş grubu böbrek taşı tedavisinde ultrason ve floroskopi kılavuzluğunda uygulanan mini-PNL prosedürlerinin karşılaştırılması Hakan Anıl
SS-042 What is the case threshold for decreasing the complication rate in PNL surgeries? Barış Saylam
SS-043 Supin Pozisyonda Perkütan Nefrolitotomi: Perifer Devlet Hastanesinde 26 Vakalık Başlangıç Deneyimlerimiz Muammer Bozkurt
15:30-16:45 Sözlü Bildiri Oturumu – 4
TAŞ HASTALIKLARI-GENEL BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Fatih Yalçınkaya, Ömer Yılmaz
 
SS-044 Taş Cerrahisi Geçiren Çocuk Hastaların Metabolik Değerleri Ahmet Çamtosun
SS-045 Üriner Sistem Taş Hastalığı ve Serum Fetuin-A Glikoproteini İlişkisi Abdulmecit Yavuz
SS-046 Development of a Novel Nomogram and a Simple Scoring System Using Ureteral Jet Flow to Predict Impacted Ureteral Stone Abdullah Erdoğan
SS-047 Üreteroskopi yapılan hastalarda üreteral hasarın PULS derecelendirme sistemi kullanılarak değerlendirilmesi Reha Ordulu
SS-048 Üriner Sistem Taş Hastalığı Açısından Yüksek Riskli Hastaların Metabolik İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ahmet Tüfekçi
SS-049 Üreteroskopik Laser Litotripsi ile Yapılan Üreter Taşlarının Tedavisinde Stone Cone, Entrap, Basket veya Üreteral Balon Dilatatör Kulanılmasının Rölatif Maliyet Etkinliği Kürşat Çeçen
SS-050 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Proksimal Üreter Taşlarına Yaklaşım Mehmet Sevim
SS-051 Lazer litotripsi etkinliğini değerlendirmede J/mm3 ve mm3/saniye verilerinin kullanılması Azad Akdağ
SS-052 Covid 19 Pandemi Süreci Böbrek Taşlarında Tedavi Planımızı Değiştirdi mi? Cem Nedim Yücetürk
SS-053 Üreter taşı nedenli yapılan üreteroskopi tedavisinden sonra görülen enfektif komplikasyonlar ve prediktörleri Kenan Sabuncu
SS-054 Factors affecting the success of Holmium: yttrium-aluminum-garnet laser lithotripsy in urinary stone treatment: do size and hardness matter? Oğuz Özden Cebeci
SS-055 Üreter taşlarında spontan pasajı etkileyen faktörler Mehmet Karadayı
SS-056 Böbrek ve Üreter Taşları Açısından YouTube Videolarının Değerlendirilmesi Murat Demir
SS-057 Üreteronoskopik taş cerrahisinde, dj katater ve üreter katateri kullanımının, alt üriner sistem ve aşırı aktif mesane semptomları açısından karşılaştırılması ön çalişması Emre Salabaş
16:55-18:40 Video Bildiri Sunumları – 1
BÖBREK VE ADRENAL HASTALIKLARI VİDEOBİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Engin Kaya, Alper Ötunçtemur
 
VS-01 Multipl renal kitle minimal invaziv tedavisinde laparoskopik non-iskemik parsiyel nefrektomi Uygar Miçooğulları
VS-02 Laparoskopik Piyelolitotomi: Rotasyon Anomalili Sol Böbrekte Staghorn Pelvis Taşına Müdahale Emre Uzun
VS-03 laparoskopik pyelolitotomi deneyimi Yavuz Mert Aydın
VS-04 Laparoskopik Üreterolitotomi Deneyimi Sezgin Yeni
VS-05 Tek böbrekte çift renal kitlesi olan hastaya uygulanan non-iskemik parsiyel nefrektomi Eren Erdi Aksaray
VS-06 İskemisiz Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi: Başlangıç İçin Uygun Bir Olgu Fatih Bıçaklıoğlu
VS-07 Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi’de İntraoperatif Ultrason Kullanımının Önemi: Olgu Sunumu Ferhat Yakup Suçeken
VS-08 Çoklu Renal Artere Sahip Canlı Greftte Sağ Laparoskopik Donör Nefrektomi: Olgu Sunumu Ali Kumcu
VS-09 Adrenal Bezde Ganglionöroma: Vaka Sunumu Mustafa Kaan Akalın
VS-10 5 cm ve üzeri Adrenal Feokromasitoma Hastalarında Laparoskopik Adrenalektomi Sezgin Yeni
2 Nisan 2021, Cuma
09:00-10:15 Sözlü Bildiri Oturumu – 5
BÖBREK HASTALIKLARI BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Cüneyt Özden, Mesut Tek
 
SS-058 Üç Boyutlu Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi: İlk 74 Hastamızın Cerrahi, Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlarının Değerlendirilmesi Kemal Yılmaz
SS-059 Üç Boyutlu ve İki Boyutlu Görüntüleme Sistemleri ile Yapılan Laparaskopik Nefrektomi Sonuçlarının Karşılaştırılması Özcan Sevim
SS-060 Amfizematöz pyelonefrit hastalarında uygulanan diversiyon yöntemleri ve olası nefrektomi ile ilişkisi Kenan Öztorun
SS-061 Nefrometri Sokruna Göre Laparoskopik Parsiyel Nefrektomide Kanama Ve Ameliyat Sürelerinin Değerlendirilmesi Sinan Çelen
SS-062 Parsiyel Nefrektomi Yapılan Hastalarda Açık ve Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Kerem Bursalı
SS-063 Açık parsiyel nefrektomide hemostatik ajan olarak kullanılan oksitlenmiş selüloz desteğin (Surgicel®) postoperatif bilgisayarlı tomografi görünümleri Bahadır Topuz
SS-064 Predicting strict Trifecta outcomes after robot-assisted partial nephrectomy: Comparison of RENAL, PADUA, and C-index scores Kaan Karamık
SS-065 Robot Yardımlı Parsiyel Nefrektomi Deneyimimiz Tünkut Doğanca
SS-066 Laparoskopik donör nefrektomide böbrek ekstraksiyonu için kullanılan insizyonların karşılaştırılması Osman Özdemir
SS-067 Laparoskopik donör nefrektomi operasyonlarında donör böbreğindeki arter sayılarının operasyon sonuçları üzerindeki etkisi Osman Özdemir
SS-068 Laparoskopik Donör Nefrektomi, Bursa Uludağ Üniversitesi Deneyimi Yavuz Mert Aydın
SS-069 Laparoskopik donör nefrektomide tecrübenin sıcak iskemi süresine etkisi Samet Şenel
SS-070 Laparoskopik Donör Nefrektomi: Tek Merkez Sonuçları Ali Emre Fakir
SS-071 Beden Kitle İndeksi’nin Laparoskopik Donör Nefrektomi Operasyonu Üzerine Etkisi Muhammed Emin Polat
SS-072 Mayo Adhesive Probability Score (MAPS) in Live Donor Kidney Transplantation: Risks and Evaluation of Efficacy Mert Altınel
10:30-12:00 Sözlü Bildiri Oturumu – 6
PROSTAT HASTALIKLARI BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Erdal Yılmaz, Şenol Adanur
 
SS-073 Antikoagülan tedavisi alan hastalarda HoLEP prosedürünün erken dönem etkinliği ve güvenirliliği Ali Yıldız
SS-074 COVID-19 Pandemisinde Yapılamayan Mesane Çıkım Obstruksiyonu Ameliyatlarının Hastalar Üzerine Etkisi İbrahim Can Aykanat
SS-075 Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P) Yapılan Hastalarda Alınan Prostat Dokusu Miktarına Göre Postoperatif Sonuçların Korelasyonu Ömer Turğut
SS-076 Benign prostat hiperplazisi cerrahi tedavisinde bipolar radyofrekans termoterapi ile transüretral prostat rezeksiyonu yöntemlerinin karşılaştırılması Turgay Kaçan
SS-077 Laser enucleation of the prostate for larger than 100 mL: Comparison of HoLEP and ThuLEP Mehmet Yilmaz
SS-078 Atipik Küçük Asiner Proliferasyon(ASAP) Tanısı Sonrası Rebiyopsinin Önemi Musab Ümeyir Karakanlı
SS-079 Geçirilmiş TRUS prostat biyopsisi HoLEP cerrahisi için zorluk oluşturur mu? Arif İbiş
SS-080 Prostat Kanseri Tanısında Transrektal İğne Biyopsisindeki Kor Uzunluğunun Önemi Serhan Çimen
SS-081 Ga-68 PSMA PET/BT’nin Prostat Kanseri Hastalarında Biyokimyasal Nükste Tanısal Değeri Selin Kesim
SS-082 Düşük Risk Prostat Kanserinde Aktif İzlem Deneyimlerimiz:Tek Merkez 8 yıllık Sonuçlar Ali Ayten
SS-083 Gleason skoru 3+3 prostat kanseri olan hastalarda radikal prostatektomi sonrası evre ilerlemesinin öngörülmesinde PI-RADS versiyon 2’nin rolü Can Sicimli
SS-084 Laparoskopik Radikal Prostatektomide Prostat Volümü Cerrahi Sınır Pozitifliğini Etkilermi ? Sinan Çelen
SS-085 Tek Merkezin Transperitoneal Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi Sonuçları: 11 Yıllık Deneyim Deniz Noyan Özlü
SS-086 Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomide Periprostatik Yağ Doku Eksizyonu Gerekli mi? Ali Yasin Özercan
SS-087 Analysis of extended pelvic lymphadenectomy at robotic radical prostatectomy: efficiency and correlation with patient and tumor characteristics Fatih Gevher
SS-088 Robot yardımlı radikal prostatektomi(RARP) uygulanan hastalarda, preoperatif manyetik rezonans görüntüleme(MRG) ile ölçülen kemik pelvis ve prostat çaplarının operatif ve postoperatif veriler üzerine etkisi Eren Erdi Aksaray
SS-089 Yapay Zeka Algoritmaları Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi Sonrası Biyokimyasal Rekürrensi Daha Etkin Öngörebilir Mithat Ekşi
SS-090 Robot Yardımlı Radikal Prostatektomide Klipsiz ve Atermal Pedikül Kontrolü Tünkut Doğanca
13:30-14:20 Sözlü Bildiri Oturumu – 7
GENEL ENDOÜROLOJİ BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Orhan Koca, Alper Gök
 
SS-091 Evaluation of the Results of Laser Endopyelotomy with Two Different Techniques in Ureteropelvic Junction Obstruction Ömer Turğut
SS-092 Hipoaktif mesane ve mesane çıkım tıkanıklığı ayırıcı tanısında, mesane işeme etkinliği ve üroflow parametrelerinin önemi Mehmet Yiğit Yalçın
SS-093 Are YouTube videos a reliable source of information on neurogenic bladder for cerebral palsy patients during the COVID-19 pandemic? Faruk Özgör
SS-094 Ürolojik endoskopik ameliyat yapılan hasta grubunda gelişen enfeksiyoz etkenlerin dağılımının incelenmesi Hüseyin Cihan Demirel
SS-095 Hematürinin Nadir Bir Nedeni; İntravezikal Ektopik Gebelik Olgu Sunumu Adem Tunçekin
SS-096 Robot Yardımlı Radikal Sistektomi Sonrası Üretero-Enterik Anastomoz Darlığı: İndosiyanin Kullanımının Etkisi Mustafa Bilal Tuna
SS-097 Yüksek dereceli mukozaya sınırlı mesane kanserinde Re-TUR’un sağ kalıma etkisi var mıdır? Ferhat Keser
SS-098 Mesane kanserinde VI-RADS skorunun prospektif değerlendirilmesi: Geçerliliği ve sonuçlarını etkileyen faktörler Doğan Sabri Tok
SS-099 Laparoskopik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu: Bursa Uludağ Üniversitesi Deneyimi Sezgin Yeni
SS-100 Yenidoğan Dönemi Posterior Üretral Valvler Murat Demir
14:30-16:00 Video Bildiri Sunumları – 2
PROSTAT HASTALIKLARI VİDEO BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Ural Oğuz, Orçun Çelik
 
VS-11 Genç hastada dev prostatik üretra taşları Aydemir Asdemir
VS-12 Obez Hastalarda Laparoskopik Adenomektomi, Bursa Uludağ Üniversitesi Deneyimi Levet Turan
VS-13 Demirtaş-Erciyes Enükleasyon Prostatektomi (DEEP): Ters S-J İnsizyon Teknik, 2 Lob, 2 Aşamalı Teknik Şevket Tolga Tombul
VS-14 Obez Hastalarda Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimi Melih Yetemen
VS-15 Laparoskopik Radikal Prostatektomide Üretral Sonda Yardımlı Anastomoz: Yeni Bir Teknik Murat Keske
VS-16 DE-LAP (Demirtaş Erciyes Laparaskopik Radikal Prostatektomi) Ameliyatı Tekniği Şevket Tolga Tombul
VS-17 Yüksek Riskli Lokal İleri Evre Prostat Kanserinde Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi: Tek Taraflı Sinir Koruyucu Yaklaşım Ali Kumcu
VS-18 Primer Taşlı Yüzük Hücreli Prostat Adenokarsinomunda Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi Ahmet Tahra
VS-19 Benign Postat Hiperplazisi Tedavisinde Robot Yardımlı Adenomektomi Mustafa Bilal Tuna
16:30-18:00 Video Bildiri Sunumları – 3
GENEL VİDEO BİLDİRİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: İlhan Geçit, Erkan Ölçücüoğlu
 
VS-20 Sağ Pelvik Ektopik Böbrekte Enkrüste D-J Stent ve Pelvis Taşlarının Kombine Tedavisi: Laparoskopik Pyelolitotomi ve Endoskopik Sistolitotripsi Mehmet Sefa Altay
VS-21 Asistan eğitiminde zorlayıcı bir grup: At Nalı böbreğe PNL olgusu Abdullah Gölbaşı
VS-22 Atnalı Böbrekte Supin Mini-PNL Deneyimimiz Fatih Bıçaklıoğlu
VS-23 Komplet üretal obstrüksiyonlu hastada PCNL ve antegrad endopyelotomi operasyonu Kadir Yildirim
VS-24 Laparoskopik Radikal Sistektomi Deneyimimiz Mücahit Çaviş
VS-25 Robotik Radikal Sistoprostatektomi ve İntrakorporeal Ortotopik Neobladder Joshgun Huseynov
VS-26 Non-seminomatöz germ hücreli tümörde kemoterapi sonrası rezidüel retroperitoneal tümörün zorlu laparoskopik eksizyonu Uygar Miçooğulları
VS-27 Laparoskopik Ekstraperitoneal Rezidüel Kitle Rezeksiyonu Emre Can Polat